Wojciech Piróg

Wybitny działacz gospodarczy i organizator związany z Polskim Stronnictwem Ludowym i nurtem ludowym. Patriota zaangażowany w odbudowę Polski po II wojnie światowej i w odrodzenie ruchu spółdzielczego.
Od młodości wyróżniał się samorodnym talentem organizatorskim, darem pozyskiwania i łączenia ludzi oraz nieustępliwą konsekwencją w realizacji przyjętych założeń i poglądów. Był człowiekiem ideowym i altruistycznym. Jego energia, entuzjazm, niezwykła inteligencja, jak rownież serdeczny kontakt z ludzmi stanowiły o jego charyzmatycznej sile lidera. Był mentorem i wzorem dla wielu pokoleń; niezliczona ilość osób zawdzięczała mu życiowy start i rozwój kariery zawodowej. Cechowała go szlachetność, ogromne poczucie sprawiedliwosci i niezwykła chęć niesienia pomocy dla innych.

elektryfikacja-kolei-polskich-kierowana-przez-wojciecha-piroga

Wojciech Pirog

ŻYCIORYS

Wojciech Piróg (1910 – 1995) urodził się we wsi Kamień, w województwie rzeszowskim w rodzinie chłopskiej. Szkołę powszechną ukończył w Kamieniu, a w latach 1920 – 1928 uczęszczał do gimnazjum w Nisku. W 1928 rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej. W czasie studiów odbył szereg praktyk wakacyjnych w zakładach przemysłowych i elektrowniach w kraju i za granicą. Dyplom magistra inżyniera elektryka uzyskał w 1935 roku.

W marcu 1936 rozpoczął pracę w Biurze Elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszawskiego PKP w Warszawie wlączając sie w nowy w owym czasie proces elektryfikacji kolei. W 1938 został delegowany na 3-miesięczny staż w dziedzinie trakcji elektrycznej do Danii, Belgii, Holandii i Francji.  W latach 1936-1939 współpracował ze Związkiem Gospodarczym Spółdzielni Rolniczych w Warszawie, opracowując zagadnienia spółdzielczej elektryfikacji wsi. Wiosną 1939 roku nawiązał współpracę z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową (WSM) i Społecznym Przedsiębiorstwem Budowlanym (SPB) wykonując dla nich projekty instalacji elektrycznych w budownictwie ogólnym.

wojciech-pirog-lata-trzydzieste

Po klęsce wrześniowej 1939 roku Wojciech Piróg wstąpił do pracy w SPB jako kierownik robót instalacji elektrycznych, a następnie objął w tym przedsiębiorstwie stanowisko kierownika Biura Instalacji Elektrycznych. W okresie okupacji hitlerowskiej kierowal pracami elektryfikacyjnymi dla kolei węzła warszawskiego, gdzie w porozumieniu z organizacjami konspiracyjnymi umożliwiał zatrudnienie dla działaczy podziemia i osób ukrywających się, w tym i Polaków pochodzenia żydowskiego. W czasie Powstania Warszawskiego był komendantem Wojskowej Pomocniczej Służby Technicznej Zgrupowania AK „Żywiciel“ na Żoliborzu. Po ucieczce z obozu rozdzielczego w Pruszkowie udał się do Krakowa, gdzie wznowił działalność Biura Instalacji Elektrycznych SPB.

W lutym 1945 powrócił do Warszawy i zajął się organizacją SPB jako aparatu budowlanego do odbudowy stolicy i kraju. Wojciech Piróg został wybrany na stanowisko dyrektora naczelnego SPB w 1945, a w 1948 – na przewodniczącego zarządu. Przedsiębiorstwo to pod jego kierunkiem rozpoczęło planową odbudowę Warszawy oraz podjęło szereg inwestycji na terenie całego kraju. Wynikiem działalności SPB są liczne odbudowane i zbudowane od nowa osiedla mieszkaniowe w Warszawie, a także we Wrocławiu, Łodzi, Szczecinie i in., budynki szkolne, zakłady przemysłowe, drogi, mosty, zapory wodne, lotniska i nabrzeża portowe Gdańska, Gdyni i Szczecina.

wejscie-na-budowe-wsm-mokotow-prowadzona-przez-spoleczne-przedsiebiorstwo-budowlane

Po upaństwowieniu SPB w 1948 Wojciech Piróg przeszedł do budownictwa państwowego i pracował w kilku jego jednostkach organizacyjnych. Na uwagę zasługują istniejące do dziś przedsiębiorstwo Elektromontaż, którego był organizatorem, oraz ZREMB, którego był współorganizatorem. W latach 1950-1956 współpracował z Centralnym Biurem Projektów Studiów Budownictwa Wiejskiego w zakresie projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych na wsi. W latach 1954-1957 Wojciech Piróg był członkiem i doradcą Zarządu Budowy Elektrowni. W kwietniu 1956 został mianowany Dyrektorem Biura Dzielnicy Przemysłowej Służewiec w Warszawie.

Po przelomie politycznym 1956 roku, w lutym 1957 Wojciech Piróg został mianowany Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Jego nadzorowi podlegały między innymi Departament Techniki, instytuty budownictwa i biura projektowe. Pod jego kierunkiem opracowany został 7-letni plan postępu technicznego. W marcu 1959 Wojciech Piróg przeszedł na stanowisko przewodniczącego zarządu w nowo reaktywowanym Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym, pozostając w dalszym ciągu członkiem Kolegium Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

wojciech-pirog-lata-szescdziesiate

Po kolejnej likwidacji SPB w 1961 i przejęciu jego aparatu przez przedsiębiorstwa państwowe, Wojciech Piróg przeszedł do pracy w Centralnym Instytucie Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (CINTE) w Warszawie w charakterze dyrektora. Na tym stanowisku Wojciech Piróg rozpoczął działalność organizacyjną polskiej służby informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej. Pod jego kierunkiem Instytut prowadził prace naukowo-badawcze i metodyczne w dziedzinie informacji i dokumentacji, organizował szkolenia pracowników ośrodków informacji i rozwijał wspołpracę z ośrodkami zagranicą. Od 1962 do 1970 Wojciech Piróg był członkiem Delegacji Polskiej w Stałej Komisji Koordynacji Badań Naukowych i Technicznych. Od 1966 był członkiem Rady Międzynarodowej Federacji Dokumentacji (FID). W latach 1972-1975 kierował zorganizowanym przez siebie Podyplomowym Studium Informacji Naukowej na Uniwersytecie Warszawskim.

W okresie 1960-1971 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Od 1971 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Głównej NOT, a w latach 1988-1990 funkcję przewodniczącego Głównej Komisji NOT ds. Inwestycji. Od 1959-1966 był przewodniczącym Głównej Komisji Znaku Jakości, dodatkowo w tym czasie sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) i w latach 1987-1990 pełnił funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji Inwestycyjnej SEP. W 1984 Wojciech Piróg został powołany na przewodniczącego zarządu reaktywowanego po raz trzeci Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego i funkcję tą piastował do 1989 roku.

Po II wojnie Wojciech Piróg był członkiem PSL do 1949 roku, a następnie był bezpartyjnym. W 1990 roku przyłaczył sie ponownie do odrodzonego PSL. W 1990 roku, po uchwaleniu przez Sejm nowej ustawy o spółdzielni, której załozenia okazały się niekorzystne dla rozwoju spółdzielczości, Wojciech Piróg podjął zadanie obrony instytucji spółdzielczych. Z jego inicjatywy powstała przy PSL Komisja Odbudowy Spółdzielczości, ktorej praca zaowocowała uchwaleniem przez Sejm nowego Prawa Spółdzielczego korygujacego szereg przepisów i stwarzającego podstawy dla stopniowej odbudowy organizacji spółdzielczych.

wojciech-pirog-odznaczony-za-zaslugi-w-odbudowie-kraju

Za działalność zawodową i społeczną Wojciech Piróg otrzymał najwyższe odznaczenia:
– Medal Wolności i Zwycięstwa,
– Krzyż Powstańczy,
– Złoty Krzyż Zasługi,
– Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
– Order Sztandaru Pracy I i II klasy,
– Złotą Odznakę Odbudowy Warszawy,
– Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego,
– Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Nota biograficzna przygotowana na podstawie dokumentów archiwalnych.

 

Advertisements